Algemene voorwaarden

 

 

ARTIKEL 1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Bruidsmode:      mode (daaronder begrepen accessoires) voor dames, heren en kinderen ten behoeve van bijzondere gelegenheden, zoals huwelijken en feesten.

 

Maatwerk:          een modeproduct samengesteld en geconfectioneerd op basis van specifieke wensen van de koper.

 

Ondernemer:    de verkoper/opdrachtnemer, die met de koper een overeenkomst aangaat of wil aangaan en een bedrijf in de bruidsmode- en of maatwerkdetailhandel uitoefent.

 

Koper:                                     de afnemer/opdrachtgever of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan en als klant bruidsmode- en/of maatwerkartikelen afneemt van of laat vermaken bij de ondernemer

 

Consument:       de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Zakelijke koper: de koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Leverdatum:     de in de overeenkomst bepaalde vaste dag, waarop de levering moet zijn verricht.

 

Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten en op overeenkomsten

 

tot het maken c.q. vermaken van bruidsmode- en/of maatwerkartikelen, die worden

 

gesloten tussen een ondernemer en een consument.

 

 

 

ARTIKEL 3- Intellectueel eigendom

 

1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor. Dit geldt bijvoorbeeld voor verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij moeten op verzoek van de ondernemer direct worden teruggegeven. De ondernemer behoudt in dat geval zijn overige rechten.

 

2. De koper mag geen aanduidingen in de prestaties over het intellectueel eigendom van de ondernemer verwijderen of wijzigen.

 

3. De koper mag niet het materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten rust verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van de ondernemer.

 

ARTIKEL 4 - De offerte

 

1. De offerte is tot 18 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. De offerte is gebaseerd op de door de koper verstrekte gegevens en (eventueel) door de ondernemer gedane metingen.

 

2. De koper is verplicht de ondernemer te informeren over omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de koper die kende of behoorde te kennen. Dit gaat bijvoorbeeld om maatschommelingen wegens zwangerschap of (voornemens om te gaan) lijnen.

 

3. In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen:

 

• een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden;

 

• de totale (koop)prijs;

 

• de leverdatum; en

 

* De risico's voor beide partijen waaronder de (beperkte) mogelijkheid tot ruilen.

 

 

4. De offerte vermeldt de betalingscondities als deze afwijken van artikel 5 lid 1 en artikel 10.

 

5. Werkzaamheden die niet in de offerte staan vallen niet onder de overeenkomst en de in de offerte genoemde prijs.

 

 

 

ARTIKEL 5 - De overeenkomst

 

Eigendomvoorbehoud

 

1. De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de koper verkochte zaken die koper heeft meegenomen maar nog niet zijn betaald. De koper zorgt ervoor dat meegenomen onbetaalde zaken in nieuwstaat en onbeschadigd blijven, totdat de koopsom (en eventueel daarbij komende kosten en rente) zijn betaald. Extra schade door waardevermindering komt voor rekening van de koper. De koper wordt pas eigenaar van het gekochte als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan de ondernemer heeft voldaan.

 

 

 

Zekerheidstelling bij zakelijke kopers

 

2. Bij een overeenkomst met een zakelijke koper is de ondernemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper te vorderen.

 

Schadevergoeding bij zakelijke kopers

 

3. De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke koper nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.

 

ARTIKEL 6 - Annulering, ruilen en opslag

 

Annulering

 

Annulering van de koop door de koper komt voor rekening en risico van de koper en ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling. Alleen in het geval van overlijden of een levensbedreigende ziekte van een van de echtelieden waardoor het huwelijk geen doorgang kan vinden, geldt een uitzondering op deze regel. De koper moet dit zo nodig op verzoek van de ondernemer bewijzen, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.

 

In het geval van annulering op deze gronden mag de ondernemer al dan niet een redelijke vergoeding voor het door de ondernemer aantoonbaar geleden verlies aan de koper in rekening brengen.

 

Ruilen

 

De koper mag binnen 8 dagen na het sluiten van de overeenkomst eenmalig een andere keuze uit de collectie van ondernemer doen. Als de vervangende keuze goedkoper is dan de oorspronkelijke, dan blijft de oorspronkelijke prijs gelden. Ruilen kan niet als koper bij het sluiten van de overeenkomst zelf af ziet van de mogelijkheid tot ruilen (bijvoorbeeld in verband met levertijden van de leverancier). Dit wordt genoteerd op de overeenkomst.

 

Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op afgeprijsde bruidsmode- en/of

 

maatwerkartikelen. Ook kan geen ruiling plaatsvinden van bruidsmode- en/of

 

maatwerkartikelen, die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat

 

gemaakt of anderszins aangepast voor de consument, en voor artikelen die op

 

uitdrukkelijk verzoek van de consument door de ondernemer besteld zijn.

 

 

 

 

 

Gevolgen niet afhalen

 

De ondernemer mag de overeenkomst ontbinden indien de gelegenheidsdatum waarvoor de zaak is bestemd is verstreken en de koper de zaak niet heeft afgehaald en geen nieuwe gelegenheidsdatum heeft doorgegeven. De ondernemer geeft in dat geval de koper 3 maanden de gelegenheid de zaak af te halen en stelt de koper hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte. Wordt na deze termijn de zaak niet afgehaald door de koper, dan kan de ondernemer vrij over de zaken beschikken, onverminderd zijn recht om de koopprijs, voor zover nog niet voldaan, op te eisen ter dekking van zijn schade.

 

Opslagkosten

 

Als de zaak door de koper later wordt opgehaald dan de oorspronkelijke gelegenheidsdatum mag de ondernemer de in redelijkheid gemaakte opslagkosten in rekening brengen. Het risico van brand en beschadiging tijdens de opslag wordt door de ondernemer bij een consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.

 

ARTIKEL 7 - De leverdatum en levering

 

1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de

 

consument in het bezit van de gekochte bruidsmode en/of maatwerkartikelen stelt

 

c.q.- bij weigering na schriftelijke ingebrekestelling tot afname - kan stellen. Na

 

aflevering gaat het risico van de bruidsmode- en/of maatwerkartikelen over op de

 

consument.

 

2. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen een vermoedelijke

 

termijn overeenkomen.

 

1. Als er geen leverdatum overeengekomen is, moet levering uiterlijk 1 week voor de gelegenheidsdatum plaatsvinden, tenzij partijen anders overeenkomen of op het laatste moment toch nog niet voorzienbare maataanpassingen nodig zijn.

 

2. Bij overschrijding van de leverdatum heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te eisen.

 

3. Bij overschrijding van de leverdatum is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke koper niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

 

3. Bij overschrijding van de vaste dan wel vermoedelijke leveringstermijn dient de

 

consument de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een

 

redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Onder redelijke termijn wordt

 

verstaan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een

 

maand. Gaat de ondernemer binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan

 

heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst

 

ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen. De ondernemer is

 

slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de

 

overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de

 

aard van de schade kan worden toegerekend.

 

 

 

4. Als de overeengekomen leverdatum niet wordt gehaald door omstandigheden die voor risico van koper komen, dan is de ondernemer niet aansprakelijk voor overschrijding van de leverdatum en eventuele schade die daaruit voortvloeit. Partijen treden dan in overleg om een nieuwe leverdatum af te spreken.\

 

4. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de consument het recht

 

zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te

 

verklaren en/of schadevergoeding te verlangen, onder overlegging van het bewijs van

 

die schade.

 

5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is

 

geworden of anderszins is gebleken dat de ondernemer zijn verplichtingen uit de

 

koopovereenkomst niet zal nakomen.

 

 

 

ARTIKEL 8 - Plichten van de ondernemer

 

1. De ondernemer levert de afgesproken zaken goed en deugdelijk volgens de afspraken in de overeenkomst. De afgesproken werkzaamheden voert de ondernemer goed, deugdelijk en volgens de afspraken van de overeenkomst uit.

 

2. De ondernemer houdt zich aan de wettelijke voorschriften bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 9 - Plichten van de koper

 

1. De koper is verplicht de ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de koper die kende of behoorde te kennen. Dit gaat bijvoorbeeld om maatschommelingen wegens zwangerschap of (voornemens om te gaan) lijnen.

 

2. De koper stelt de ondernemer in de gelegenheid de zaken te leveren dan wel het werk te verrichten.

 

3. De koper is verplicht zorg te dragen voor de zaken van de ondernemer die bij de koper zijn totdat de koopsom volledig is voldaan (zie ook artikel 5 lid 1).

 

4. De koper die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

 

ARTIKEL 10 - De betaling

 

Koop en verkoop van niet-maatwerk

 

1. Elke overeenkomst, met uitzondering van maatwerk, geschiedt onder de algemene betalingsconditie:

 

• maximale aanbetaling bij consument: 50% van de koopsom; en verder:

 

• indien niet op maat hoeft te worden geleverd: restant bij afhalen van de jurk/kleding, of

 

• indien wel op maat moet worden geleverd: bij de eerste pas het restant tot maximaal 90% van de koopsom. De eigendom gaat over op de koper na ontvangst van de volledige betaling van de koopsom dat bij het afhalen.

 

1. Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs

 

van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

2. In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal

 

veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument, tenzij een andere

 

betalingstermijn is overeengekomen. De consument is automatisch in verzuim

 

wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag

 

niet heeft betaald.

 

3. Indien de consument in verzuim is, stuurt de ondernemer hem een

 

betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem

 

alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van

 

deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.

 

4. Indien ook dan de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de

 

ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het

 

verschuldigde bedrag over te gaan.

 

 

 

VOORUITBETALING

 

De ondernemer is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling

 

te vragen tot maximaal 50% van het aankoopbedrag. Dit dient schriftelijk te

 

worden overeengekomen. Op deze vooruitbetaling is de aanbetalingsgarantie van

 

toepassing zoals vermeld in artikel 16. Wordt een aankoopbedrag geheel voldaan, dan zal

 

de ondernemer de consument een kwitantie en eigendomsbewijs ter hand stellen. Bij

 

eventueel ontbreken van een schriftelijke overeenkomst en/of kwitantie/eigendomsbewijs

 

kan de hoogte van het vooruit te betalen bedrag, het aanbetaalde bedrag

 

en/of het eigendom door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

 

 

 

 

 

 

 

Maatwerk

 

2. Bij een overeenkomst voor uitsluitend maatwerk geldt als algemene betalingsconditie:

 

• bij het geven van de opdracht door een consument: een aanbetaling van maximaal 25% van de overeengekomen som.

 

• na de aanvoer van de materialen tot maximaal 50% van de totale koopsom. De eigendom van de zaak gaat over op de koper na ontvangst van een aanbetaling van meer dan 25% van de koopsom.

 

• bij de eerste pas tot maximaal 75% en

 

• bij afhalen van de jurk/kleding het resterende percentage.

 

Betaalbewijs en eigendom

 

4. Ondernemer geeft de koper een betalingsbewijs, dat ook dient als eigendomsbewijs.

 

5. Ondernemer draagt er zorg voor dat, ook voor derden, de eigendommen van kopers die bij de

 

ondernemer achterblijven individueel bepaalbaar zijn door tenminste de naam van de eigenaar erop

 

te vermelden.

 

6. Indien de koper niet in de winkel betaalt maar een factuur of betalingsverzoek ontvangt, dan staat

 

hierop een redelijke betalingstermijn.

 

 

 

Aanbetalingsgarantie

 

7. Op de maximale aanbetaling genoemd in lid 1 en 2 is, bij een overeenkomst met een consument, de garantie van artikel 13 van toepassing. De koper moet zich houden aan de in dit artikel vermelde procedure.

 

 

 

Zakelijke kopers

 

8. Bij overeenkomsten met zakelijke kopers zijn partijen vrij om andere betalingscondities dan genoemd in lid 1 en 2 af te spreken. De aanbetalingsgarantie van artikel 12 is op deze overeenkomsten niet van toepassing.

 

 

 

Niet-tijdige betaling

 

9. Indien de koper niet tijdig betaalt, is hij automatisch in verzuim. De ondernemer zendt na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de koper op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.

 

10. De ondernemer is na verloop van de in lid 5 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer incassomaatregelen neemt, zijn de daaraan verbonden kosten conform de wettelijke regeling en tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van €40 voor rekening van de koper.

 

11. Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 5 nog steeds niet is betaald, brengt de ondernemer wettelijke rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling genoemd in lid 5 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.

 

Recht van retentie

 

12. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de koper tekortschiet in de voldoening van een opeisbare vordering, tenzij deze tekortkoming de terughouding niet rechtvaardigt.

 

ARTIKEL 11 - Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

 

Onder meer- of minderwerk wordt verstaan het werk dat, met instemming van beide partijen, extra of juist niet wordt uitgevoerd of een zaak die extra of juist niet wordt geleverd, ten opzichte van de overeenkomst. De ondernemer geeft vooraf duidelijkheid over de kosten. Kosten die ontstaan doordat de koper in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de koper als meerwerk extra in rekening gebracht. Hieronder wordt ook begrepen de na de sluiting van de koopovereenkomst gemaakte redelijke extra (vermaak)kosten in verband met maatcorrecties afwijkend van de maten opgenomen bij de eerste pas (bijvoorbeeld als gevolg van zwangerschap of gewichtsschommelingen van de koper), als de gekochte zaak reeds besteld, gesneden en/of geknipt is.

 

ARTIKEL 12 - Conformiteit en garantie

 

1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.

 

. De ondernemer staat er voor in dat de geleverde bruidsmode- en/of

 

maatwerkartikelen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). De

 

ondernemer staat er bovendien voor in dat het geleverde die eigenschappen

 

bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik

 

nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

 

 

 

2. Afwijkingen aan het geleverde van de kleur, structuur en dergelijke vormen alleen een reden tot klagen als deze afwijkingen uit technisch oogpunt onaanvaardbaar zijn volgens geldende en gebruikelijke normen of handelsgebruik.

 

. De ondernemer staat evenwel niet in voor gebreken alsmede daaruit voortvloeiende

 

schade die na de oplevering van de modeartikelen en/of schoenen zijn ontstaan als

 

gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn

 

van veranderingen of reparaties die de consument of derden aan het geleverde

 

hebben aangebracht. Een rits die kapot gaat op de trouwdag zelf valt niet onder het risico van de ondernemer. 
 

 

3. De koper is verplicht zich als een goed koper te gedragen. De koper moet bijvoorbeeld de zaak goed en afdoende onderhouden, zorgvuldig behandelen en deskundig (laten) reinigen. Bij bruidsmode en feestkleding dient de koper bij gebruik en reiniging rekening te houden met de vaak kwetsbare stoffen en applicaties. Reiniging door speciale bruidsmodereinigingsbedrijven, die garanties op het reinigingsresultaat afgeven, verdient de voorkeur.

 

ARTIKEL 13 - Klachten

 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij de ondernemer, tijdig nadat de koper de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Een snellere melding van klachten, dat wil zeggen direct na constatering, is in het belang van ondernemer en koper. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de koper zijn rechten verliest.

 

3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op

 

verzoek van de ondernemer aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht

 

betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden

 

hiertoe het aankoopbewijs c.q. het bewijs van opdracht tot het maken van de

 

bruidsmode en/of maatwerkartikelen te bewaren.

 

 

 

ARTIKEL 14 - De geschillenregeling

 

1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Bruidsmode, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

 

Meer informatie over de Geschillencommissie Bruidsmode en hoe direct digitaal een klacht kan worden ingediend is te vinden op www.degeschillencommissie.nl.

 

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

 

3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

 

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

 

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement is in te zien op www.degeschillencommissie.nl. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 

6. Indien naast de Geschillencommissie Bruidsmode tevens de Geschillencommissie Thuiswinkel (leden van Thuiswinkel.org) of de Geschillencommissie Webshop Keurmerk (leden van de Stichting Webshop Keurmerk) bevoegd is, geldt het volgende.

 

Voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand kunt u het beste terecht bij de Geschillencommissie Thuiswinkel of de Geschillencommissie Webshop Keurmerk. Voor alle overige geschillen kunt u het beste bij de Geschillencommissie Bruidsmode terecht. Dit houdt verband met de in de commissies aanwezige deskundigheid.

 

7. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

 

 

ARTIKEL 15 - Nederlands recht

 

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

 

Artikel 16 Afwijkingen van de ze voorwaarden

 

Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk tussen de ondernemer en de consument zijn vastgelegd, bijvoorbeeld door middel van een kassa- of bestelbon, of indien zulks in de winkel aantoonbaar publiek kenbaar is gemaakt.

 

 

 

Artikel 8 ONTBINDING, OMZETTING EN OVERMACHT

 

1. Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen geeft

 

aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te

 

ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis

 

– deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet

 

blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas,

 

wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.

 

2. Wanneer de ondernemer in verzuim is, kan de consument hem schriftelijk meedelen

 

vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is

 

niet mogelijk, indien de tekortkoming - gezien haar

 

ondergeschikte betekenis - deze niet rechtvaardigt.

 

3. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan

 

worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te

 

wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer

 

geldende opvatting voor zijn rekening komt.

 

4. De consument wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de ondernemer op de

 

hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet aan de

 

ondernemer bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

 

 

 

 

 

Artikel 12 WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE

 

 KOSTEN

 

1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de ondernemer de

 

bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van

 

intreding van het verzuim ingevolge artikel 11 van deze voorwaarden tot aan de dag

 

van betaling.

 

2. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten met een

 

minimum van € 35 komen voor rekening van de consument.

 

Artikel 13 GEVOLGEN VAN ONTBINDING

 

Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals

 

bijvoorbeeld een vooruitbetaling, direct ongedaan te maken. De ondernemer is gerechtigd

 

op de terug te geven koopsom een redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen in het

 

geval de consument de gekochte bruidsmode- en/of maatwerkartikelen heeft gedragen.Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor bruidsmode en maatwerk